Text Legal

CONDICIONS D'ÚS DEL WEB DE PENJADORS ECOMAR

1) IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

PRESTATGERIES I PENJADORS JO-VA, S.L. d'ara en endavant PENJADORS ECOMAR, és una entitat mercantil de nacionalitat espanyola amb domicili al carrer Ausiàs March, 20, 08185 - Lliçà de Vall Barcelona amb C.I.F. Nº B62895206 i telèfon 937.992.283

2) ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

Les presents Condicions d'ús tenen per objecte regular l'ús dels serveis que PENJADORS ECOMAR posa gratuïtament a disposició dels Usuaris del lloc web: ww.percherosecomar.com

PENJADORS ECOMAR pot oferir a través de les mateixes, serveis o productes sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s'informarà a l'Usuari en cada cas concret.

3) ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

El Usuario se compromete a utilizar el sitio web, los contenidos y servicios, en conformidad con la Ley, las presentes Condiciones de Uso, las buenas costumbres y el orden público. Del mismo modo, el Usuario se obliga a no utilizar el sitio web o los servicios que se presten a través de él, con finalidades o efectos ilícitos o contrarios al contenido de las presentes Condiciones de Uso, lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar o deteriorar el sitio web o sus servicios, o impedir un normal goce del mismo por otros Usuarios. Así mismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos y otros que se encuentren en los sitios web del PERCHEROS ECOMAR.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PENJADORS ECOMAR presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de PENJADORS ECOMAR o de tercers.

4) PUBLICITAT

Part d'aquest lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web, compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. PENJADORS ECOMAR no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin albergar els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: ventas@percherosecomar.com

5) Propietat intel·lectual i industrial

Todos los contenidos del sitio web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva de PERCHEROS ECOMAR y, con carácter enunciativo, que no limitante, el diseño gráfico, código fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, y otros elementos que aparecen en el sitio web. Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en el sitio web están protegidos por la Ley. PERCHEROS ECOMAR no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso personal al Usuario sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquiera otro derecho relacionado con el sitio web y los servicios ofrecidos en el mismo. Por eso, el Usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización, transformación, y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos del sitio web constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de PERCHEROS ECOMAR o del titular de los mismos.

6) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1 Responsabilitat per l'Ús del Web

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, quedant PENJADORS ECOMAR, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari. PENJADORS ECOMAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el lloc web, però, PENJADORS ECOMAR no assumeix cap garantia en relació amb errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquesta Web.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del Web

PERCHEROS ECOMAR excluye toda responsabilidad que se pudiera derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema electrónico, motivado por causas ajenas a PERCHEROS ECOMAR. Así mismo, PERCHEROS ECOMAR también excluye cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por retrasos o bloqueos en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico causado por deficiencias o sobrecarga en las líneas telefónicas o en Internet, así como de daños causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de PERCHEROS ECOMAR

PENJADORS ECOMAR està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat per links

Los enlaces o links contenidos en el sitio web pueden conducir al Usuario a otros sitios web gestionados por terceros. PERCHEROS ECOMAR declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se encuentre fuera de su sitio web, puesto que la función de los links que aparecen es únicamente la de informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre un tema en concreto. PERCHEROS ECOMAR queda exonerado de toda responsabilidad por el correcto funcionamiento de tales enlaces, del resultado obtenido a través de estos enlaces, de la veracidad y licitud del contenido o información a la cual se puede acceder, así como de los perjuicios que pueda sufrir el Usuario en virtud de la información encontrada en el sitio web enlazado.

7) POLÍTICA RESPECTE A DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL LLOC WEB

7.1. A través de formularis

Sense perjudici del que preveu cadascun dels formularis del lloc web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament a PENJADORS ECOMAR al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que en els mateixos s'indiquin. PENJADORS ECOMAR incorporarà les dades facilitades per l'Usuari a un fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'Usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita remesa a: PRESTATGERIES I PENJADORS JO-VA S.L., Ausiàs March 20, 08185 Barcelona o per correu electrònic a: ventas@percherosecomar.com

7.2. A través de Cookies

Aquesta web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:

• La data i l'hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el lloc web, així com el temps dedicat.

• Les pàgines de destinació que ha visitat i les accions realitzades en les mateixes.

• Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

Aquest web utilitza cookies de Google: Polítiques de cookies de Google

L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

7.3. confidencialitat

PENJADORS ECOMAR es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

8) OBSERVACIONS DE L'USUARI

L'Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a PENJADORS ECOMAR a través del lloc web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

La informació, materials, continguts o observacions que l'Usuari faciliti a PENJADORS ECOMAR, es consideraran no confidencials, reservant-PENJADORS ECOMAR el dret a usar-los de la manera que consideri més adequada.

9) MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS

PENJADORS ECOMAR es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d'ús del present lloc web. L'Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

10) Llei aplicable i jurisdicció

La relació entre PENJADORS ECOMAR i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili del titular.

Text Legal i Política de Privacitat

Document revisat per: Despatx Albes i Associats